Čeština

ABMS

Kancelářský nábytek a židle, vybavení interiérů

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.ABMS.CZ.

MAREK SABAU, POSLEDNÍ CESTA 534/1, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM, IČO : 402 34 592, DIČ : CZ6507021950

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.abms.cz (dále v textu jen„Obchodní podmínky“) a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“)

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

V rámci Obchodních podmínek se rozumí:

1. Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává spotřebiteli či kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby – (dále v textu jen „Prodávající“).

2. Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami – (dále v textu jen „Spotřebitel“).

3. Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – (dále v textu jen„Kupující“).

4. Kupní smlouva – objednávka spotřebitele či kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu spotřebiteli či kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi spotřebitelem či kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti – (dále v textu jen „Kupní smlouva“).

III. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY, OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

1. Prodávající se zavazuje, že spotřebiteli nebo kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a spotřebitel nebo kupující se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu a zboží převzít.

2. Uzavřením kupní smlouvy dále spotřebitel nebo kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (a to včetně dodacích podmínek a reklamačního řádu) a že s nimi souhlasí.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.

4. Spotřebitel nebo kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího.

5. Kupní smlouvu (závazně potvrzenou objednávku) lze ze strany spotřebitele nebo kupujícího stornovat pouze v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání a není-li obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. V případě stornování potvrzené objednávky je spotřebitel nebo kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající je oprávněn žádat po spotřebiteli či kupujícím smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny, která byla stanovena jako paušální náhrada škody, kterou je spotřebitel nebo kupující povinen uhradit ve prospěch prodávajícího.

6. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a vyhrazuje si právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží které proběhly po uzavření smlouvy. V takovém případě se nejedná u prodávajícího o porušení jakéhokoli závazku a není povinen hradit spotřebiteli nebo kupujícímu jakoukoli škodu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat spotřebitele či kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že spotřebitel nebo kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a nebude se změnou souhlasit, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně žádat spotřebitele nebo kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například mailem nebo telefonicky nebo o uhrazení zálohy do výše 100 % z kupní ceny. Objednávka se považuje za stornovanou a kupní smlouva za zaniklou, v případě, že spotřebitel nebo kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede či neuhradí vyžádanou zálohu.

8. Dodací lhůta začíná běžet od data potvrzení objednávky prodávajícím.

9. Pokud spotřebitel nebo kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, má prodávající právo odmítnout objednávku, a v takovém případě se nejedná u prodávajícího o porušení jakéhokoli závazku a není povinen hradit spotřebiteli nebo kupujícímu jakoukoli škodu.

IV. KUPNÍ CENA A PLATBA

1. Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.abms.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany spotřebitele nebo kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

2. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za danou část dodávky na účet prodávajícího nebo po zaplacení pracovníkovi přepravní společnosti.

3. Při prodlení se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat spotřebiteli nebo kupujícímu úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a spotřebitel nebo kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele nebo kupujícího dnem zaplacení celé kupní ceny vč.DPH.

5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.

6. Způsoby úhrady zboží:

• Úhrada na základě zálohové faktury ve 100% výši převodem na bankovní účet prodávajícího.

• Hotově při osobním odběru, nebo dobírkou při dodávce zboží přepravní společností.

V. ZÁRUKA A REKLAMACE VAD

1. Prodávající poskytuje záruku na prodávané zboží dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li na webových stránkách www.abms.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na daných produktech 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží.

2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny : neodborným nebo nešetrným zacházením ze strany spotřebitele a kupujícího, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím ve vlhkém prostředí, neodbornou, nebo chybnou montáží, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené, i když bylo toto poškození reklamováno, ale ukázalo se, že prodávající není za toto poškození odpovědný.

3. Spotřebitel i kupující je povinen vždy zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce, je-li dodání zboží uskutečňováno dopravcem. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiloženém dodacím listu či faktuře, reklamuje spotřebitel nebo kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je spotřebitel nebo kupující povinen v první řadě zkontrolovat stav obalu zboží, zda není poškozen tak, že by mohlo být poškozené i zboží a nebo jeho část vysypána. Je-li tomu tak, je povinností spotřebitele nebo kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 7 dnů společnosti dodavatele.

4. Není-li obal poškozen a po rozbalení zjistí spotřebitel nebo kupující závadné, nebo nekompletní zboží musí o tom informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky.

5. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady dodanými se zbožím (záruční list, dodací list, faktura - jako například přepisování a podobně).

6. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího.

7. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci do 30-ti dnů od jejího uplatnění.

8. Způsob vyřešení reklamace přísluší rozhodnutí prodávajícího. Zpravidla bývá reklamace vyřešena výměnou poškozené části výrobku či výměnou poškozeného výrobku za nový. Pokud je to však možné či výrobně přípustné, může být reklamace vyřešena i opravou výrobku. Náklady na vyřešení reklamace nese prodávající.

VI. VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel , který uzavřel s prodávajícím smlouvu prostřednictvím e-shopu www.abms.cz, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to do 14 dnů od data dodání zboží (převzetí zboží)

2. Pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy je třeba tuto skutečnost oznámit písemně prodávajícímu ve výše uvedené lhůtě na email info@abms.cz

3. Prodávající je povinen, pokud toto oznámení o odstoupení od smlouvy či vrácení zboží bez udání důvodu obdrží, kupujícímu potvrdit převzetí oznámení.

4. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to na svoje náklady, čili na náklady kupujícího.

5. Zboží Spotřebitel vrátí úplné, nepoškozené a nepoužité, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zboží nesmí nést známky toho, že bylo montováno (pokud bylo dodáno v rozmontovaném stavu )

6. Prodávající uhradí částku Spotřebiteli za vrácené zboží na jeho účet nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží.

7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového (jiného) zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.

8. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, bylo-li zboží vyrobeno za zakázku podle přání zákazníka. Jedná se například o některé typy židlí, které se čalouní látkou podle výběru zákazníka až po objednání.

VII. VLASTNOSTI ZBOŽÍ

Spotřebitel nebo kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

• skutečný odstín moření dřeva nebo dekoru povrchů, potahové látky a barevné provedení zboží se mohou lišit od vzhledu na internetových stránkách vlivem technických důvodů (nastavení monitoru, tisku, stáří, osvětlení v místnosti při focení atd.)

• prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit

• fotografie jsou ilustrační, dekorace není součástí výrobku

• u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat barevné odlišnosti - moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

1. Spotřebitel a kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchod

2. U www.abms.cz dává spotřebitel nebo kupující souhlas ke shromažďovaní a archivování osobních údajů a jeho nákupech.

3. Internetový obchod www.abms.cz se zavazuje, že bude chránit jejich údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.

IX. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

2. Spotřebitel či kupující stvrzuje odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení platné v momentě učinění a odeslání objednávky.

3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2016